971. Tập 03 – CHẾT bởi HÓA CHẤT – Hiểm họa khí CO từ bếp GAS – CH4

Description

Chết Bởi Hóa Chất, Thầy Tuấn Ngọc, Thầy Dương Tuấn Ngọc, Khoa Học Thực Dưỡng, Thực Dưỡng Hiện Đại, Khí CO, Bếp Gas, Khí Metan