993. Bài 07 – Bác sĩ Xạ Trị NHẬT tiết lộ chấn động về SỰ DỐI TRÁ và TỘI ÁC của NGÀNH Y